giữa thông minh và trí tuệ nên chon điều nào

Giữa thông minh và trí tuệ bạn chọn điều gì ?

Các khoa học gia thường dạy con người phải biết thông minh, còn triết học gia dạy người ta trí huệ. Trên thế giới người thông minh không nhiều, mười người thì có một, người có trí huệ thì lại càng hiếm, có khi đi cả trăm dặm cũng không thấy một ai. Thông minh